โครงการชั่วโมงนี้เพื่อเด็ก
กลับ29 กันยายน 2550

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเหรียญที่ระลึกแก่ คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน โครงการ "ชั่วโมงนี้..เพื่อเด็ก" ปีที่ 2 โดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2550

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe