"เอส แอนด์ พี" สานต่อโครงการ 'เอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์' ปี 5 ส่งมอบโรงครัวถูกสุขลักษณะให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
กลับ03 ตุลาคม 2556

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงครัวถูกสุขอนามัย พร้อมการเกษตรแบบยั่งยื น โครงการ ‘เอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์' ปี 5 โดยมี ธีรชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานรับมอบ โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานีถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 13 และ 14 ที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ ‘เอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์' (S&P Kitchen for Kids) เป็นกิจกรรมที่เอส แอนด์ พีดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยห่วงใยสุขภาพอนามัยของเยาวชนไทย ให้เติบโตอย่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ในปีนี้ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ซึ่งถือเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาขนาดใหญ่ที่รวมเยาวชนภาคอิสานที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้ามาศึกษาและพักอาศัยรับประทานอาหารอยู่ที่โรงเรียนตลอด 3 มื้อ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งละกว่า800 คน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาดูแลอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการเอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์ ทางเอส แอนด์ พีได้เข้าไปปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะ อาทิ ติดพัดลมดูดอากาศ ติดมุ้งลวดหน้าต่าง ติดหลอดไฟแบบมีฝาครอบ ทาสี ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุด และทำความสะอาดโรงครัว รวมไปถึงพาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเข้าไปอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถพัฒนาดูแลต่อได้เอง รวมไปถึงการมอบโรงปลูกผักกางมุ้งแบบไฮโดรโปนิก และโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นการให้การเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารและใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอาชีพให้นักเรียน นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี (S&P) ยังได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่จบชั้น ม.3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้ามาเรียนฟรีที่ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี เป็นการศึกษาต่อวิชาชีพระดับ ปวช. โดยมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe